Omwonenden MAA

Burgerinitiatief tegen uitbreiding MAA

Het is lang stil geweest rondom de vorming van een nieuwe coalitie in het Gouvernement in Maastricht. Maar vrijdag 24 mei kwamen de formateurs met de mededeling dat ze er niet in geslaagd zijn een brede coalitie te formeren. Niet over links en ook niet over rechts. Men wil nu een extra parlementair college vormen met 7 gedeputeerden. .......Het wordt dus grotendeels toch over rechts  bleek eind mei. De PvdA noemde het knetter rechts en bedankte voor de eer. Ook Groen Links liet maandag 27 mei weten niet mee te doen met een extra parlementair college.  Dan blijven over CDA VVD FvD PVV en PvdD. Die laatste, de Partij voor de Dieren heeft in haar campagne aangegeven kritisch te staan tegenover MAA. Afwachten welke depute MAA in zijn/haar portefeuille krijgt. Inmiddels doet de Partij voor de Dieren ook niet meer mee. Nog meer centrum rechts dus. Op vrijdag 7 juni werden de depute's bekend gemaakt. Portefeuille economie blijft bij VVD' er Joost van den Akker. En daar zal MAA wel onderdeel van uitmaken. In het gesprek dat OmwonendenMAA 18 april met Joost van den Akker had werd al duidelijk dat vracht overnemen van Schiphol besproken was. En dat hij daar positief tegenover stond. Wij dus niet! Lees nog maar eens de verslagen erop na. 

 

Ook werd duidelijk dat MAA bij verschillende gesprekken prominent op de agenda stond de afgelopen maanden. Onze inspanning om MAA onder de aandacht van de politici te brengen heeft gewerkt. Met D'66 fietsten we door Geverik en Schietecoven, de VVD kwam op werkbezoek, Progressief Beek organiseerde een debat over MAA en OmwonendenMAA sprak met diverse depute's, met als doel onze standpunten in het coalitie akkoord te krijgen.  

Vorige week kregen we inzicht in de verslagen van de gesprekken die de afgelopen weken door de informateurs gehouden zijn. Hieronder de letterlijke tekst. 

De informateurs geven de aanwezigen het woord over het eerste thema: MAA.                               

De heer Van den Akker (Depute VVD) opent door te zeggen dat de VVD blij is dat destijds ervoor is gekozen MAA over te nemen. Het is goed om te zien dat vracht- en burgervervoer flink is toegenomen. Dat toont aan dat het bestaan van MAA is gerechtvaardigd. Wat de VVD betreft is de inzet bij het toekomstig luchthavenbesluit om te komen tot een luchthaven met levensvatbaar perspectief, met oog voor vergroening en voorkoming van overlast en daarmee met draagvlak onder de bevolking. 

De heer Baneke (GL) merkt op dat er door omwonenden weliswaar wordt geageerd, maar niet met de hakken in het zand. GL ziet graag dat er een maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA) wordt gemaakt, zodat een goede afweging kan worden met betrekking tot lusten en lasten. 

De informateurs geven aan dat het goed zou zijn om te onderzoeken of een MKBA in dit verband kan worden uitgevoerd. 

De heer Rossel (GL) merkt op dat ook bezien moet worden wat de gevolgen zijn van het niet volledige gebruik van de start- en landingsbaan.  

De heer Van den Akker (Depute VVD) zegt dat de aanvraag voor een nieuw luchthavenbesluit gepaard gaat met een actualisering van de businesscase. 

Mevrouw Werij (CDA) geeft aan dat het CDA een levensvatbare luchthaven met potentie tot groei en met zo weinig mogelijk overlast nastreeft. 

Mevrouw Straus (VVD)zegt dat aspecten als overlast van andere luchthavens (is er een “afwenteleffect”), maar ook MAA als bestemmingslocatie voor citytrips moeten worden meegenomen. Meer inzetten op MAA als bestemmingslocatie kan een impuls voor het toerisme opleveren. Daar wordt nu nog relatief weinig mee gedaan. 

De heer Baneke (GL) geeft desgevraagd aan dat GL, als de vliegtuigen daar efficiënter gebruikt door worden (ook bezet op de terugvlucht), daar geen moeite mee zou hebben. 

De informateurs merken op dat gebleken is dat de burgervluchten fors toenemen, meer nog dan vracht. Dat staat dichter bij wat Provinciale Staten oorspronkelijk voorstonden. 

De heer Mackus (Depute CDA) merkt op dat ook moet worden gekeken naar de toegevoegde waarde van de luchthaven voor logistiek / economie. 

De heer Van den Akker (Depute VVD) ziet eveneens het belang van vracht, temeer daar de meeste regionale luchthavens geen vracht hebben. Als Schiphol vol is kan worden uitgeweken naar MAA. Dat is goed voor de economie. 

De heer Baneke (GL) wijst in dat verband nogmaals op het belang van een goede balans tussen opbrengsten en overlast voor de omgeving. 

De heer Rossel (GL) merkt op dat niet uit het oog mag worden verloren dat veel regionale luchthavens financiële problemen hebben. Context ontwikkelingen die buiten de macht van de Provincie liggen moeten goed worden gemonitord. 


De informateurs snijden het tweede onderdeel van het onderwerp MAA aan: positie MAA en omwonenden. 

De heer Baneke (GL) benadrukt het belang van veel communiceren.
De heer Rossel (GL) stelt de vraag of het goed zou zijn om naast de CRO een burgerplatform of andere vorm van burgerparticipatie te organiseren. 

De heer Van den Akker (depute VVD) beaamt het belang daarvan en geeft aan dat men bezig is om een online-communicatie platform te organiseren. 

Mevrouw Straus (VVD) stelt dat het behalve om de vertegenwoordiging ook gaat om de snelheid van reageren.

De informateurs snijden de verschillende rollen van de Provincie in relatie tot MAA aan. 

De heer Baneke (GL) stelt dat idealiter de rollen gesplitst zouden moeten zijn. De slager moet niet zijn eigen vlees keuren. 

De informateurs stellen de vraag of alles zelf doen een optie zou kunnen zijn. Dat geeft de mogelijkheid om beter afwegingen te maken in relatie tot de omgeving. 

De heer Rossel (GL) antwoordt dat het een bewuste keuze is geweest om de luchthaven op afstand te zetten. Nadeel daarvan is dat niet of nauwelijks kan worden gestuurd op de exploitatie, maar dat je als eigenaar wel verantwoordelijk bent. 

De heer Van den Akker (Depute VVD) merkt nog op dat er in relatie tot het luchthavenbesluit veel overlegtafels zijn georganiseerd en dat dit zeer wordt gewaardeerd. 

De informateurs sluiten het gesprek over MAA en snijden het volgende thema aan. 

De informateurs gaan over tot het volgende onderwerp: MAA. 

De heer Burlet (FvD) stelt dat het spanningsveld duidelijk is: economisch belang versus woongenot. Er worden nu goede stappen genomen, maar continue monitoring is nodig om de balans te houden. 

De heer Rossel (GL) vraagt of FvD economisch perspectief ziet voor MAA. De heer Burlet antwoordt bevestigend. 

De heer Baneke (GL) denkt dat dat voor discussie vatbaar is. Hij zou graag zien dat er een maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA) wordt gemaakt om daar meer inzicht in te krijgen. 

De heer Burlet (FvD) geeft aan dat toe te juichen.
De informateurs geven aan te zullen laten uitzoeken of aan de vraag voor een MKBA tegemoet kan worden gekomen.

Dhr. Burlet (FvD) geeft aan dat vliegtuigen kunnen worden gezien als een vorm van openbaar vervoer. Het verbruikscijfer van vliegtuigen is afgezet tegen auto’s laag. Vanuit dat perspectief kun je dus zeggen dat vliegtuigen juist energiezuinig zijn. We moeten vliegtuigen dus niet helemaal in het verdomhoekje zetten. 

De heer Baneke (GL) stelt nogmaals dat een MKBA duidelijkheid zou kunnen scheppen. De heer Burlet (FvD) vraagt of MAA als een breekpunt kan worden gezien voor GL. 

De heer Rossel (GL) antwoordt dat GL twijfelt aan het economisch perspectief van MAA. En de klimaatdiscussie maakt dat nog ingewikkelder. 

De heer Housmans (PVV) opent door te stellen dat MAA belangrijk is voor economie en lokale infrastructuur. Hoe kijkt GL aan tegen investeren in MAA? 

De heer Baneke (GL) antwoordt dat GL graag ziet dat er een maatschappelijke kosten baten analyse (MKBA) met betrekking tot MAA wordt uitgevoerd zodat op basis daarvan nadere standpunten kunnen worden ingenomen. GL zou graag meer duidelijkheid hebben over de levensvatbaarheid in relatie tot overlast. 

De heer Housmans (PVV), zegt dat dit een nieuw inzicht is dat heel verhelderend kan werken.
De informateurs zeggen toe dat bezien zal worden of zo’n MKBA kan worden toegepast en sluiten dit thema af.De dagelijkse realiteit in Geverik. 

 

 

Groen Links heeft een speciale flyer over MAA.